Algemene voorwaarden

Nederlands voor Polen – Taalbureau De Vries is een particuliere taalschool voor Polen en andere anderstaligen die in Nederlands willen leren. Op deze pagina beschrijven we het hele proces van aanmelding tot uitschrijving van onze cursussen. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, relaties en overeenkomsten (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) tussen Taalbureau de Vries en de Klant.

Aanmelding

Aanmelden is alleen mogelijk door het online aanmeldformulier op onze website in te vullen, ook per e-mail: taalbureau.devries@gmail.com of telefonisch: 06-20032202. De online aanmelding verplicht niet tot deelname aan een cursus en is ook geen garantie dat de aanmelder daadwerkelijk kan starten.

Plaatsing en toetsen

Na aanmelding ontvangt de geïnteresseerde een automatische bevestiging. Binnen 2-3 werkdagen nemen wij contact met de geïnteresseerde op om de inventariseren wat de wensen zijn. Dit kan zowel via telefonisch als persoonlijk plaatsvinden. Vervolgens wordt een datum voor plaatsingsbijeenkomst afgesproken. Tijdens deze ontmoeting zal een intaketoets afgenomen worden (tenzij de opdrachtgever aangeeft dat de groep op een bepaald niveau moet beginnen). Na deze intaketoets krijgt de opdrachtgever een overzicht van de taalvaardigheden per cursist en waar het nog aan gewerkt moet worden. 
De intake toets bestaat uit leesopdracht, schrijfopdracht en grammaticatest.

Plaatsing

Op basis van de afgenomen intaketoets wordt bepaald of welk niveau de cursist kan beginnen. Mocht er niet genoeg cursisten zijn voor een groep (minimaal 6) dan wordt het voorgesteld om bijvoorbeeld twee niveaus in een groep te plaatsen. De cursus wordt met differentiatiestrategieën gegeven. 
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van de opdrachtgever of de taalcursus in de ochtend, middag of in de avond plaats moet vinden. 

Annulering

De opdrachtgever hoeft zich niet opnieuw voor een vervolgcursus aan te melden. Wij nemen contact met de opdrachtgever op of een vervolgcursus wenselijk is. De opdrachtgever hoeft zich ook niet af te melden.
De opdrachtgever heeft recht om de cursus te annuleren. Dat kan tot uiterlijk twee weken voor de start van de cursus. Bij een tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht. Als de cursus een week van tevoren wordt geannuleerd wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Als de opdrachtgever op een later tijdstip annuleert, blijft de betalingsverplichting van kracht en is geen restitutie van cursusgeld mogelijk. 

Lesmateriaal

Tijdens de cursussen wordt gewerkt met lesmateriaal van herkende methodes als basis. De leerstof wordt aangevuld door eigen materiaal dat afhankelijk is van de wensen van de opdrachtgever.

Contract

De opdrachtgever tekent de cursusovereenkomst met onze taalschool en stemt hiermee met de algemene voorwaarden.

Kosten en betaling

De opdrachtgever ontvangt informatie van onze taalschool over de kosten (een overzicht met indicatieve prijzen staat op onze link aanmelden en tarieven). Deze kosten zijn inclusief cursus, lesmateriaal, intake en evaluatie.

Evaluatie

Al onze cursussen hebben duidelijke doelen, die met de opdrachtgever afgesproken worden. Met behulp van toetsen, spreek- en schrijfopdrachten meten wij de voortgang. De resultaten hiervan worden met de cursist gedeeld (indien vereist ook met de opdrachtgever). De resultaten worden op op het certificaat verwerkt of  op het bewijs van de deelname van onze cursus. Nederlands voor Polen – Taal bureau de Vries is niet aansprakelijk als de beoogde doelen niet worden bereikt. Halverwege de cursus bespreekt de docent de voortgang met de deelnemers in een persoonlijk gesprek.

Presentie en lesuitval

Van alle lessen wordt de presentie geregistreerd door middel van een paraaf of handtekening van de deelnemers en de docent op de presentielijst. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, is hij verplicht om het aan de taaltrainer door te geven. De deelnemer ontvangt geen certificaat maar een bewijs van deelname in geval van minder dan 80% aanwezigheid. De presentie wordt op het certificaat of het bewijs van deelname vermeld. 
De lessen die uitvallen door de afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte) van de taaltrainer worden ingehaald, dat gebeurt aan het einde van de cursus. Er wordt gestreefd om tijdig een vervanger te regelen.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties in de provincie Noord-Holland worden geen lessen gegeven. Het aantal lessen komt overeen met het aangevraagde aantal lessen op het contract.

Certificaat of bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en afhankelijk van de resultaten certificaat of bewijs van deelname.

Privacy verklaring

We houden ons bij onze administratie aan de wettelijke voorschriften op het gebied van privacy. Zie de privacy verklaring op onze site.

Klachten

Klachten proberen we zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen. Mocht er toch een verschil van mening blijven, dan mag de cursusdeelnemer of de opdrachtgever een klacht indienen. Zie hiervoor onze klachtenprocedure

Aansprakelijkheid

Nederlands voor Polen – taalbureau De Vries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behalve schade die is ontstaan door opzet of grove schuld.

Aanmelding klanttevredenheid

Na het beëindigen van de taalcursus of workshop volgt de aanmelding voor klanttevredenheidsonderzoek.