Klachtenreglement

Begripsbepaling

In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:
– betrokkene – degene die de klacht indient
– klacht – een uiting dat er in de beleving van de betrokkene bij de taalschool iets niet goed is gegaan
– Nederlands voor Polen – taalbureau De Vries – de particuliere taalschool die taalcursussen, workshops en tolkdiensten voor bedrijven verzorgt. Opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55358152.

Doel klachtreglement

– duidelijkheid te verschaffen aan betrokkenen over de wijze waarop klachten bij onze taalschool kunnen worden ingediend en hoe deze verder worden behandeld
– inzicht te geven aan de taalschool wat er volgens de betrokkenen niet goed is gegaan.
– de kwaliteit van de dienstverlening van de taalschool te waarborgen en te verbeteren

Klachtenprocedure

De klacht kan bij de taalschool per e-mail ingediend worden.
Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien de klacht:
– anoniem of zonder de benodigde contactgegevens van de betrokkene is ingediend
– onleesbaar is
– in een taal geschreven is die door de taalschool niet verstaanbaar is.

Binnen vijf werkdagen wordt aan de betrokkene een mededeling gedaan over de bevindingen omtrent de klacht. Indien de beantwoording binnen vijf dagen niet mogelijk is, ontvangt de betrokkene daarover zo spoedig mogelijk een bericht. Als er maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de klacht, dan wordt dit aan de betrokkene gemeld.

De klachten worden binnen onze taalschool vertrouwelijk behandeld. Ook de registratie van de klachten gebeurt op zodanige wijze dat de privacy van de betrokkenen is gewaarborgd (zie hiervoor onze privacy verklaring).