Privacy verklaring

Nederlands voor Polen – taalbureau De Vries behandelt persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en houdt zich daarbij aan de Wet Persoonsregistratie. Het privacyreglement is van toepassing op het gehele proces van persoonsgegevensverwerking.

Verwerking van persoonsgegevens

Nederlands voor Polen – taalbureau De Vries bewaart uitsluitend de volgende gegevens:
– NAW-gegevens.
– Gegevens betreffende nationaliteit, geboorteland/ plaats, identificatiegegevens.
– Gegevens betreffende opleiding, werk, taalniveau.
– Gegevens betreffende persoonlijke omstandigheden die relevant zijn voor het evaluatieproces en voortgang (zoals werktaken, functieomschrijving).
– Gegevens betreffende cursusresultaten, presentie en absentie.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Nederlands voor Pelen – taalbureau De Vries verwerkt gegevens voor de volgende doelen:
– Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus.
– Opstellen van een certificaat of een bewijs van deelname.
– Gegevens uitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert.
– Rapportage, evaluatie en verantwoording aan de opdrachtgever.
– Communicatie met de opdrachtgever in het kader van de gegevens taalcursus aan de medewerkers.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die niet overeenkomt met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Toegang tot de persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van onze taalschool hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en in overeenstemming met hun functieomschrijving.
Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht voor de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

Verwerken van de persoonsgegevens

Alle verantwoordelijke medewerkers nemen de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Zij dragen ook zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard om de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan te beveiligen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd. Hiervoor zijn voorschriften waaraan iedereen zich dient te houden. 

Verstrekking van persoonsgegevens

Tenzij dat noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij wordt verzameld of wordt verwerkt.
Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zes jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot de eigenaresse van de taalschool. Zij zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen.